INHOUDSOPGAVE: ONDERNEMEN IN FLEX

Het handboek Ondernemen in Flex is opgedeeld in negen modules. In deze modules worden relevante onderwerpen voor flexondernemers nader uitgelegd. Op deze pagina vindt u een overzicht van de modules en de bijbehorende hoofdstukken. Voor meer informatie over het boek kunt u hier meer lezen, hier vindt u tevens meer informatie over het bestellen van het handboek.

Hoofdstuk 1. De markt van de flexibele arbeid
1.1. Een schets van de uitzendmarkt in Nederland
1.2. Uitzenden
1.3. Payrollen
1.4. Zzp-bemiddeling
1.5. Contracting
1.6. Recente marktontwikkelingen en conjuncturele gevoeligheid
1.7. Interessante benchmarks
1.8. Veelgebruikte bronnen voor informatie

 

Hoofdstuk 2. Brancheorganisaties, instituten en kwaliteit
2.1. Brancheorganisaties
2.2. Relevante stichtingen in de flexbranche
2.3. UWV
2.4. Kwaliteit en keurmerk

Hoofdstuk 1. Het opstarten en inschrijven van een uitzendonderneming
1.1. Kamer van Koophandel en Belastingdienst
1.2. Keurmerk
1.3. Brancheorganisatie
1.4. Pensioenfonds
1.5. Opleiding

 

Hoofdstuk 2. Relevante wetgeving
2.1. Wet Flexibiliteit en Zekerheid
2.2. Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
2.3. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)
2.4. Wet aanpak schijnconstructies
2.5. Participatie- en Quotumwet
2.6. (Fiscale) Inlenersaansprakelijkheid
2.7. Werkgeversaansprakelijkheid
2.8. Wet op de ondernemingsraden
2.9. Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag

 

Hoofdstuk 3. Sociale zaken en werkgeversverplichtingen
3.1. Verplichtingen in de loonadministratie van de werkgever
3.2. Verplichtingen voor identificatie van de uitzendkracht
3.3. Gelijke behandeling
3.4. Regelgeving rondom verlof en reserveringen in de uitzendbranche
3.5. Regelgeving rondom ziekte
3.6. Fiscaliteiten
3.7. Persoonsgegevens

 

Hoofdstuk 4. Arbeidsomstandigheden
4.1. De Arbowet
4.2. De taken voor het uitzendbureau
4.3. Arbochecklist voor de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht
4.4. Werktijden
4.5. Vaste medewerkers
4.6. De klokkenluiderswet

Hoofdstuk 1. Cao’s in de uitzendbranche
1.1. De cao-regelgeving in Nederland
1.2. Werkingssfeer van de NBBU en de ABU

 

Hoofdstuk 2. De cao’s van de ABU en NBBU
2.1. De fasensystematiek
2.2. Inlenersbeloning
2.3. Aanzegtermijnen en termijn van kennisgeving
2.4. Loondoorbetaling en uitkering bij arbeidsongeschiktheid
2.5. Aanvulling op de ziektewetuitkering (ZW)
2.6. Scholing

 

Hoofdstuk 3. De pensioenregeling in de uitzendbranche

 

Hoofdstuk 4. Algemene voorwaarden en contracten
4.1. Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten
4.2. Inleenovereenkomsten
4.3. Uitzendovereenkomsten

Hoofdstuk 1. Verzekeringen
1.1. Ziekteverzuimverzekering
1.2. Aanvulling ZW uitzendkrachten (vangnet)
1.3. Zorgverzekering
1.4. Zorgverzekering voor arbeidsmigranten
1.5. Kredietverzekering
1.6. Aansprakelijkheid werkgevers algemeen
1.7 Aansprakelijkheid werkgevers verkeersdeelname
1.8. Ongevallenverzekering
1.9. Overige verzekeringen

 

Hoofdstuk 2. Eigenrisicodragen ZW en WGA
2.1. Inleiding
2.2. Eigenrisicodragen voor de ZW
2.3. Eigenrisicodragen voor de WGA

Hoofdstuk 1. Uitbesteden of niet?
1.1. Zelf doen
1.2. Uitbesteding van delen van de backoffice
1.3. Uitbesteding van de backoffice, inclusief werkgeverschap
1.4. Franchise
1.5. Welk model is de juiste keuze?

Hoofdstuk 1. Uitzendsoftware
1.1. Welke onderdelen gaat u automatiseren?
1.2. Webportals en apps
1.3. Standaardisering: de SETU-standaard
1.4. Selectie van de softwareleverancier en gewenste functionaliteiten
1.5. Kosten
1.6. Een heel ander model

 

Hoofdstuk 2. Kantoorautomatisering
2.1. Telefonie
2.2. Uitbesteden van werkplekautomatisering
2.3. Bring your own device (BYOD)

Hoofdstuk 1. Organisatie
1.1. Personeel van het uitzendbureau
1.2. Cao’s en secundaire arbeidsvoorwaarden van het eigen personeel
1.3. Aansturing op de vestiging

 

Hoofdstuk 2. Opleiding van personeel
2.1. Het SEU-examen
2.2. Andere opleidingen
2.3. Subsidiemogelijkheden voor opleidingen

 

Hoofdstuk 3. Personeel en verzuim

Hoofdstuk 1. Marketing in de flexbranche
1.1. Inleiding
1.2. Doelgroep
1.3. Kansen en bedreigingen
1.4. Product en propositie
1.5. Locatie
1.6. Middelen

 

Hoofdstuk 2. Arbeidsmarktcommunicatie en wervingsstrategie
2.1. Opzet van uw wervingsstrategie
2.2. Passieve wervingsstrategieën
2.3. Actieve wervingsstrategieën
2.4. Een volledig geïntegreerde wervingsstrategie

Hoofdstuk 1. De financiële begroting
1.1. Hoofdindeling van de begroting
1.2. Aandachtspunten bij het opstellen van een begroting
1.3. Nadere detaillering van de begroting
1.4. Realisatie
1.5. Liquiditeitsmanagement en factoring

 

Hoofstuk 2. Kritieke Prestatie Indicatoren
2.1. Het doel van Kritieke Prestatie Indicatoren
2.2. Gebruik van KPI’s
2.3. KPI’s in de uitzendbranche

 

Hoofdstuk 3. Kostprijs
3.1. Opbouw van de kostprijs
3.2. Loon
3.3. Reserveringen
3.4. Cao-lasten
3.5. Sociale lasten
3.6. Bureaumarge

 

Hoofdstuk 4. De liquiditeitsbegroting
4.1. Inleiding
4.2. De liquiditeitsbegroting
4.3. Het opstellen van de liquiditeitsbegroting
4.4. Werkkapitaalmanagement