Inhoudsopgave Ondernemen in Flex2020-09-30T14:19:51+00:00

Handboek Ondernemen in Flex
Inhoudsopgave

Handboek Ondernemen in Flex

Het handboek Ondernemen in Flex is opgedeeld in 8 modules

Modules en bijbehorende hoofdstukken

Het handboek Ondernemen in Flex is opgedeeld in acht modules.
In deze modules worden relevante onderwerpen voor flexondernemers nader uitgelegd.

Module 1 – Een kennismaking met de markt en sector van flexibele arbeid2019-12-18T10:39:43+00:00

Hoofdstuk 1. De markt van de flexibele arbeid
1.1. Een schets van de uitzendmarkt in Nederland
1.2. Uitzenden
1.3. Payrollen
1.4. Zzp-bemiddeling
1.5. Contracting
1.6. Recente marktontwikkelingen en conjuncturele gevoeligheid
1.7. Interessante benchmarks
1.8. Veelgebruikte bronnen voor informatie

Hoofdstuk 2. Brancheorganisaties, instituten en kwaliteit
2.1. Brancheorganisaties
2.2. Relevante stichtingen in de flexbranche
2.3. UWV
2.4. Kwaliteit en keurmerk

Module 2 – Het opstarten, registreren en organiseren van een uitzendonderneming2019-12-18T10:42:21+00:00

Hoofdstuk 1. Het opstarten en inschrijven van een uitzendonderneming
1.1. Kamer van Koophandel
1.2. Belastingdienst
1.3 Aanvragen van SNA-keurmerk
1.4. Brancheorganisatie
1.5. Pensioenfonds
1.6. Opleiding

Hoofdstuk 2. Zelf doen, uitbesteden of franchise?
2.1. Zelf doen
2.2. Uitbesteding van delen van de backoffice
2.3. Integratie met een backoffice-partner
2.4. Franchise
2.5. Welk model is de juiste keuze?

Module 3 – Relevante regelgeving en sociale zaken2019-12-18T11:21:16+00:00

Hoofdstuk 1. Relevante wetgeving
1.1. Wet flexibiliteit en zekerheid
1.2. Wet werk en zekerheid (WWZ)
1.3. Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
1.4. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)
1.5. Wet aanpak schijnconstructies
1.6. Participatie- en Quotumwet
1.7. (Fiscale) Inlenersaansprakelijkheid
1.8. Werkgeversaansprakelijkheid en arbeidsomstandigheden
1.9. Wet op de ondernemingsraden
1.10.Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Hoofdstuk 2. Sociale zaken en werkgeversverplichtingen
2.1. Verplichtingen in de loonadministratie van de werkgever
2.2. Verplichtingen voor identificatie van de uitzendkracht
2.3. Gelijke behandeling
2.4. Regelgeving rondom verlof en reserveringen in de uitzendbranche
2.5. Regelgeving rondom ziekte
2.6. Regelgeving rondom werkloosheid
2.7. Fiscaliteiten
2.8. Persoonsgegevens

Hoofdstuk 3. Arbeidsomstandigheden
3.1. De Arbowet
3.2. De taken voor het uitzendbureau
3.3. Arbochecklist voor de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht
3.4. Werktijden
3.5. De klokkenluiderswet

Module 4 – Cao’s, pensioenen en algemene voorwaarden2019-12-18T11:24:53+00:00

Hoofdstuk 1. Cao’s in de uitzendbranche
1.1. De cao-regelgeving in Nederland
1.2. Werkingssfeer van de uitzend-cao

Hoofdstuk 2. De cao’s van de ABU en NBBU
2.1. De fasesystematiek
2.2. Inlenersbeloning
2.3. Specifieke groepen
2.4. Aanzegtermijn en termijn van kennisgeving
2.5. Loondoorbetaling en uitkering bij arbeidsongeschiktheid
2.6. Aanvulling op de ziektewetuitkering (AZW)
2.7. Scholing en duurzame inzetbaarheid

Hoofdstuk 3. De pensioenregeling in de uitzendbranche

Hoofdstuk 4. Algemene voorwaarden en contracten
3.1. Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten
3.2. Inleenovereenkomsten
3.3. Uitzendovereenkomsten

Module 5 – Verzekeringen en de keuze voor eigenrisicodragen2019-12-18T11:28:39+00:00

Hoofdstuk 1. Verzekeringen
1.1. Ziekteverzuimverzekering
1.2. Aanvulling ZW uitzendkrachten (vangnet)
1.3. Zorgverzekering
1.4. Zorgverzekering arbeidsmigranten
1.5. Kredietverzekering
1.6. Aansprakelijkheid werkgevers algemeen
1.7. Aansprakelijkheid werkgevers verkeersdeelname
1.8. Ongevallenverzekering
1.9. Overige verzekeringen

Hoofdstuk 2. Eigenrisicodragen ZW
2.1. Inleiding
2.2. De keuze voor eigenrisicodragen ZW
2.3. Voor- en nadelen eigenrisicodragen ZW
2.4. De uitvoering van eigenrisicodragen ZW
2.5. Aanmelden als eigenrisicodrager
2.6. Beëindiging eigenrisicodragen
2.7. Uitbesteden

Hoofdstuk 3. Eigenrisicodragen WGA
3.1. Inleiding
3.2. De keuze voor eigenrisicodragen WGA
3.3. Voor- en nadelen eigenrisicodragen WGA
3.4. De uitvoering van eigenrisicodragen WGA
3.5. Aanmelden als eigenrisicodrager
3.6. Uitbesteden en verzekeren

Module 6 – Organisatie, opleiding en verzuim van werknemers2019-12-18T11:32:47+00:00

Hoofdstuk 1. Organisatie
1.1. Personeel van het uitzendbureau
1.2. Cao’s en secundaire arbeidsvoorwaarden van het eigen personeel
1.3. Aansturing op de vestiging

Hoofdstuk 2. Opleiding van vaste medewerkers
2.1. Het SEU-examen
2.2. Andere opleidingen

Hoofdstuk 3. Opleiding van uitzendkrachten
3.1. Cao-verplichting
3.2. Subsidiemogelijkheden voor opleidingen

Hoofdstuk 4. Personeel en verzuim
4.1. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
4.2. Verzuimregistratie
4.3. Protocol
4.4. Re-integratie
4.5. Beleid

Module 7 – Systemen en ICT2019-12-18T11:34:33+00:00

Hoofdstuk 1. Uitzendsoftware
1.1. Welke onderdelen gaat u automatiseren?
1.2. Webportals en apps
1.3. Standaardisering: de SETU-standaard
1.4. Selectie van de softwareleverancier en gewenste functionaliteiten
1.5. Kosten
1.6. Een heel ander model

Hoofdstuk 2. Kantoorautomatisering
2.1. Telefonie
2.2. Uitbesteden van werkplekautomatisering en werken ‘in the cloud’
2.3. Bring your own device (BYOD)

Module 8 – Financiële planning en de kostprijs2019-12-18T11:38:09+00:00

Hoofdstuk 1. De financiële begroting
1.1. Hoofdindeling van de begroting
1.2. Aandachtspunten bij het opstellen van een begroting
1.3. Nadere detaillering van de begroting
1.4. Realisatie
1.5. Liquiditeitsmanagement en factoring

Hoofdstuk 2. Kritieke Prestatie Indicatoren
2.1. Het doel van Kritieke Prestatie Indicatoren
2.2. Gebruik van KPI’s
2.3. KPI’s in de uitzendbranche

Hoofdstuk 3. Kostprijs
3.1. Opbouw van de kostprijs
3.2. Blok A: Loon
3.3. Blok B: Reserveringen
3.4. Blok C: Vakantiebijslag
3.5. Blok D: Cao-lasten
3.6. Blok E: Sociale lasten
3.7. Blok F: Bureaumarge

Hoofdstuk 4. De liquiditeitsbegroting
4.1. Inleiding
4.2. De liquiditeitsbegroting
4.3. Het opstellen van een liquiditeitsbegroting
4.3. Werkkapitaalmanagement

Cover handboek Ondernemen in Flex

Handboek Ondernemen in Flex

Sinds 2009 het standaardwerk voor ondernemers en beslissers in de flexbranche.

Het handboek Ondernemen in Flex bestaat uit acht modules waarin onderwerpen als de markt van flexibele arbeid, relevante regelgeving, sociale zaken, cao’s, kostprijs, personeel en organisatie, marketing en ICT aan bod komen.

Het boek biedt een handvat voor ondernemers in de flexbranche om complexe regels en wetten in de branche te doorgronden en om op een correcte en verstandige wijze zaken te doen.

Prijs: € 49,95 (excl. btw)

Partners

Het boek is een uitgave van All About Flex in samenwerking met de ABU, de NBBU, de SNCU en Köster Advocaten.